Cabecera
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner
  • Banner

Avís legal

Esteu accedint al lloc web de www.ecir.tv de (ESCOLA DE CINEMA DE REUS SL) Societat mercantil amb domicili a Reus, C/ Sant Francesc, 27 baixos, Reus - 43201 ( Tarragona ), inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Nº Full T - 45821, Nº de foli 179, tom 2764, llibre _____ , de la secció _____ - CIF B - 55608764. Aquest lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. S'entén per "Usuari" tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc web, subjecte per tant al contingut del present Avís Legal. L'usuari haurà d'utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i / o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei , la moral, l' ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc web l'usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes del present Avís Legal. ESCOLA DE CINEMA DE REUS S.L. es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web. ESCOLA DE CINEMA DE REUS S.L. eximís per qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l'existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de maquinari i programari en l'equip dels usuaris.

Propietat intel·lectual i industrial

Són propietat d'ESCOLA DE CINEMA DE REUS SL i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol contingut d'aquest lloc web, quedant reservada a favor d'ESCOLA DE CINEMA DE REUS SL la seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a ESCOLA DE CINEMA DE REUS SL les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic. S'entenen compresos entre aquests drets, a manera enunciativa i no limitatiu, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d'àudio i/o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d'ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments del sistema...), així, com sobre l'estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest lloc web. Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d'utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d'aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit d'ESCOLA DE CINEMA dE REUS SL.